Outfit Videos and Traveling

2018-08-19

How To Create a Cohesive Instagram Feed Easily

Since I've started "Instagramming", I've got many messages about the way I make my feed so organised. Having a cohesive feed is not only important for charming your future followers, but mostly the brands which you would like to collaborate with. That's why I've decided to tell you my 5 favourite tips, so you can create an impressive feed at the beginning of your blogger journey.

Odkedy som začala "Instagramovať", som dostala veľa správ s otázkami, ako to robím, že môj feed je tak zorganizovaný. Mať pekný feed je dôležité nie len pre očarenie vašich budúcich followerov, ale najmä pre značky, s ktorými chcete spolupracovať. Práve preto som sa rozhodla, že vám prezradím mojich 5 obľúbených tipov, ako vytvoriť očarujúci feed hneď na začiatku vašej blogovej "kariéry".

At first, you should decide, which feed theme you prefer. Personally, I use white theme during winter and orange or blue one during summer. There are, of course, different ones as well. For example, colourful feed, dark, tropical, pastel etc. It all depends on you and your personality.

Ako prvé by ste sa mali rozhodnúť, ktorá farba bude vo vašom feede dominovať. U mňa je to najmä biela téma v zime, a oranžová alebo modrá v lete. Samozrejme, môžete použiť akú farbu chcete. Napr. viac farebný feed, tmavý, tropický, pastelový atď. Všetko to záleží na vás a vašej osobnosti. 


Here you can see some examples of my feed during winter and during summer. Different, right?

Tu môžete vidieť rozdiel medzi mojim zimným a letným feedom. Rozdiel, že?

So, here is my first tip. Use an app for planning your feed. I personally use UNUM (not sponsored), but there are many more. For example, Planoly or Later. UNUM allows you to add up to 18 posts. It is a great app and helps you to preview how is your feed going to look like once you add the photos on your IG. It also allows you to schedule your posts, write the caption or edit the photos. Many other bloggers use this app as well and I have to say that it is my favourite!

Takže, tu je moja prvá rada. Na plánovanie feedu použite appku. Ja osobne používam UNUM (nesponzorované), ale existuje aj mnoho ďalších. Napr. Planoly alebo Later. UNUM vám povolí pridať až 18 postov. Je to úžasná appka, vďaka ktorej si môžete čeknúť váš budúci feed bez akéhokoľvek pridávania foto na IG. Taktiež si v nej môžete naplánovať vaše posty, napísať k nim popis alebo upraviť fotky. Mnoho ďalších blogeriek túto appku používa a je to moja obľúbená! My second tip is to stay in your theme. This means, that you should never mix different coloured pictures. It's gonna look so unorganised. If you really wanna change it that much, then try to change it less often. For example, you can post 12 pictures in orange theme, then 12 in green, etc. Some people have even feeds like that and they look cool as well.

Mojou druhou radou je, aby ste ostali vo svojej téme. To znamená, že by ste nemali miešať rôzne farebné obrázky. Vyzeralo by to príliš zle usporiadané. Ak ju ale naozaj chcete meniť, tak vám radím, robte to s odstupom. Napr. že ju zmeníte každých 12 fotiek. Niektorí ľudia to tak dokonca aj majú a vyzerá to cool.  


Here are examples of two differently coloured pictures. I've tried to choose very similar pictures, so you can see the difference. Simply, the first picture is more blue and second more pink.


Tu sú príklady dvoch rozdielne farebných obrázkov. Snažila som sa vybrať veľmi podobné fotky, aby ste videli rozdiel. Jednoducho, prvý obrázok je viac modrý a druhý viac ružový. 

        


With all of this I just wanted to tell you: try to keep a distance between different pictures (as I previously mentioned, add rather 12 orange photos and then 12 blue, than mixing it). Your feed is gonna look much more eyecatching if it all fits together.

Týmto všetkým som vám chcela povedať: snažte sa udržovať odstup medzi rozdielnymi obrázkami (ako som už spomínala, radšej pridajte 12 oranžových fotiek a potom 12 modrých, než aby ste ich miešali). Váš feed bude vyzerať milión krát lepšie, ak to všetko bude spolu ladiť. 


My third tip is to use your own pictures / videos. Nothing looks more unprofessional than copying someone else's feed. Be your own content creator. Others will appreciate it. So remember = don't copy (just if you're an inspo page, brand and so on, you can). 


Mojou treťou radou je, používajte vlastné fotky / videá. Nič nevyzerá viac neprofesionálne než kopírovanie fotiek iných. Buďte tvorcovia vlastného obsahu. Ostatní sa vám za to poďakujú. Čiže prosím nekopírujte (teda pokiaľ ste stránka, ktorá má za úlohu inšpirovať alebo nejaká značka s oblečením atď., vtedy môžete). 

      

My 4th tip is to not add the same kinds of photos in row. Try to add pics f.e. in this order: outfit close up, flatlay, whole outfit shot. What I want to say with this is that you should try to not add 3 selfies in row, but something different.

Moja štvrtá rada je...nepridávajte rovnaké typy fotiek v jednom rade. Snažte sa to striedať, napr. že pridáte outfit zblízka, flatlay, fotku celého outfitu. Tým vám chcem povedať, že by ste nemali pridať 3x selfie za sebou, ale niečo rozlišné. My 5th and last tip is to improve your editing game. This is very similar to the tip number 2, because it's connected with the colour of pictures, but it's kinda about something else haha. Try to make your own presets or invest in some other blogger's presets. Your feed is gonna look much prettier and eye pleasing. However, if you don't wanna do either of them, then download a free editing app like VSCO, it's easy to use & good for beginners. Btw I've already got like thousands of messages about how I edit my photos. I use Lightroom and my own presets. My question is...would someone be interested in them? 😊

Moja piata a posledná rada je, zlepšite editovanie vašich fotiek. Viem, že tento tip je veľmi podobný tipu č.2 a je spojený s farbami obrázku, ale predsa je to o niečom inom haha. Skúste si vytvoriť vlastné filtre alebo investujte do filtrov iných blogeriek. Uvidíte, že hneď bude váš feed vyzerať lepšie. Avšak ak nechcete uskutočniť ani jednu z predchádzajúcich možností, potom vám radím, stiahnite si appku na editovanie, napr. VSCO. Používa sa ľahko a je dobrá pre začiatočníkov. Btw už som dostala asi tisíc správ o tom ako editujem moje fotky. Používam Lightroom a moje vlastné filtre. Moja otázka je...mal by o ne niekto záujem? 😊

Before I stop writing this blog post, I would like to tell you one small advice...don't compare your feed to someone else's. That's the worst you could do. Everyone's different and I think that a nice and original feed will charm others more than something else what they see on every second profile. I hope all of my tips helped you and I would like to hear your feedback down below in the comments.

Predtým než skončím s písaním tohto príspevku, rada by som vám povedala ešte jednu maličkú radu...neporovnávajte váš feed s feedom ostatných. To je najhoršie čo môžete spraviť. Každý je iný a myslím si, že je krajšie vidieť originálny feed, ktorý ostatných očarí, než taký, ktorý vidia na každom druhom profile. Dúfam, že vám všetky moje rady pomohli a rada by som počula spätnú väzbu dole v komentároch.SHARE:

No comments

Post a Comment

Blogger Template Created by pipdig